ŠRK

Šiaulių regiono keliai

2015-10-09  Šiaulių regiono keliai info

Lietuvai 1918 m. atgavus nepriklausomybę, plentai Šiaulių regione buvo labai blogos būklės ir išsidėstę netolygiai, o magistraliniai plentai nebuvo sujungti su kitais ir nesudarė plentų tinklo. 1938 m. baigtas tiesti Žemaičių plentas sujungė Kauną su Klaipėdos kraštu, o Rygos-Šiaulių-Tauragės plentą ir Klaipėdos krašto plentus - su kitais Lietuvos plentais. Šiaulių kelių rajone, kuriam priklausė Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Kretingos, Tauragės ir Raseinių apskritys, buvo 232,56 km. Plentų, iš jų 104 , 68 km. Šiaulių apskrityje. Kelių tiesimo ir esamų kelių kapitalinio remonto tempai buvo lėti. Antrojo pasaulinio karo metais Šiaulių kelių rajone naujų kelių iš viso nebuvo tiesiama, tik vykdytas remontas ir esamų kelių priežiūra.

1945 m.  rugpjūčio 1 d.  Lietuvai 1918 m. atgavus nepriklausomybę, plentai Šiaulių regione buvo labai blogos būklės ir išsidėstę netolygiai, o magistraliniai plentai nebuvo sujungti su kitais ir nesudarė plentų tinklo. 1938 m. baigtas tiesti Žemaičių plentas sujungė Kauną su Klaipėdos kraštu, o Rygos-Šiaulių-Tauragės plentą ir Klaipėdos krašto plentus – su kitais Lietuvos plentais. Šiaulių kelių rajone, kuriam priklausė Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Kretingos, Tauragės ir Raseinių apskritys, buvo 232,56 km. Plentų, iš jų 104 , 68 km. Šiaulių apskrityje. Kelių tiesimo ir esamų kelių kapitalinio remonto tempai buvo lėti. Antrojo pasaulinio karo metais Šiaulių kelių rajone naujų kelių iš viso nebuvo tiesiama, tik vykdytas remontas ir esamų kelių priežiūra. 1945 m.  rugpjūčio 1 d. Vyriausiosios kelių valdybos įsakymu buvo įsteigtas Šiaulių kelių eksploatacijos ruožas (KER) Nr. 124, kuriam buvo perduoti visi respublikinės reikšmės keliai su visu personalu, dirbusiu prie šių kelių. Naujai įsteigtam Šiaulių KER Nr. 124 buvo priskirti valstybinės reikšmės keliai nuo Šeduvos iki Smilgių ir nuo Kelmės iki Kryžkalnio. Prižiūrimų kelių tinklas sudarė 234 km. Beveik visi valstybinės reikšmės keliai, išskyrus kelio ruožus Kuršėnai- Tryškiai, Kuršėnai- Papilė ir Radviliškis- Smilgiai turėjo kietą skaldos dangą. 1956 m. lapkričio 1 d. Šiaulių KER Nr. 124 pavadinimas pakeistas į Šiaulių kelių statybos ir eksploatacijos rajoną (KSER) Nr. 14. Visi respublikinės reikšmės keliai su visu turtu ir darbuotojais perėjo KSER- 14 žinion. 1957 m. pabaigoje iš Šiaulių KSER 14 prižiūrimų 573,2 km. Kelių 173,2 km. Jau turėjo asfalto dangą. 1961 m. gegužės 1 d. KSER-14 pavadinimas pakeistas –įmonė tapo Šiaulių autokelių eksploatacijos linijine valdyba, 1967 m. sausio 1 d. ministerijos nutarimu kurti Joniškio, Radviliškio ir Kelmės kelių eksploatacijos ruožai, atitinkamai kiekvienam iš jų buvo perduoti beveik visi tuose rajonuose esantys Respublikinės reikšmės keliai. Nuo 1988 m. spalio 1 d. Šiaulių autokelių eksploatacijos linijinės valdybos pavadinimas pakeistas – įmonė pavadinta Šiaulių kelių valdyba, o nuo 1990 metų – Šiaulių valstybine kelių valdyba. 1995 m. kovo 30 d., sujungus 6 savarankiškas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių valstybines kelių valdybas, buvo įsteigta valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai”. Įmonės vadovu buvo paskirtas Piotras Bakanovas, iki tol dirbęs Akmenės kelių valdybos viršininku. VĮ „Šiaulių regiono keliai” pagrindinė veikla – valstybinės reikšmės kelių priežiūra, kelių rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovų funkcijų vykdymas Šiaulių apskrityje. Įmonė atlieka kelių remonto ir priežiūros darbus, naudoja žemės gelmių ir kitus gamtinius išteklius, vykdo naudojamų žemių, esančių kelio juostoje, priežiūrą ir apsaugą, plėtoja ir tobulina valstybinės reikšmės kelių infrastruktūrą, likviduoja stichinių nelaimių padarinius, kaupia duomenis apie kelius ir statinius, teikia transporto, mechanizmų nuomos ir kitas mokamas paslaugas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos pavedimu vykdo kelių tiesimo, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas. Pagrindinis VĮ „Šiaulių regiono keliai” tikslas – užtikrinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užduotimi nustatytą valstybinių kelių priežiūros lygį, atliekant nustatytus privalomus valstybinės reikšmės kelių darbus. Regionui priklausančios Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio kelių tarnybos turi geras sąlygas tinkamai prižiūrėti kelių priežiūros mechanizmus. Kelių tarnybose pagal aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimus sutvarkytos remonto dirbtuvės ir garažai, įrengtos buitinės patalpos, darouotojams sudarytos visos galimybes pagal reikalavimus atlikti regionui priklausančių kelių priežiūros ir eksploatavimo darbus Pavasan-rudenį profiliuojami žvyrkeliai ir kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir keičiami sugadinti, tvarkomos sankasos, pylimų šlaitai. Prižiūrima ir valoma visa kelio juosta – šienaujama žolė, šlaituose kertami krūmai. Nuolatinė kelių priežiūra Žiemą sudaro didžiausią kelių priežiūros išlaidų dalį. Išlaidų dydį lemia konkrečios oro sąlygos bei eismo intensyvumas keliuose. Žiemai paruošiama speciali technika, įranga ir medžiagos, kurios kitais mėty laikais nenaudojamos, Kelių tarnybų veiklos planai iš anksto derinami su rajonų savivaldybėmis, kelių policijos tarnybomis, viešojo transporto bendrovėmis, planuose nurodyti prioritetai, kokie keliai kurią valandą turi būti nuvalyti, pabarstyti. 2014 m. Kuršėnų kelių taisymo punkto teritorijoje pastatytas pirmasis Lietuvoje modernios konstrukcijos ekologiškas druskos sandėlis. Sandėlyje su mediniu j viršų siaurėjančio kupolo formos stogu su ventiliacijos angomis druska išlieka sausa visą sandėliavimo laikotarpį. Šiaulių regiono kelininkai žiemą barsto 1000 km kelių. VĮ „Šiaulių regiono keliai” druskai sandėliuoti įmonės struktūrinių padalinių teritorijose turi septynis druskos sandėlius, kuriuose telpa apie 55001 druskos. Kaip parodė ilgalaikė kelių priežiūros darbų praktika, esant sudėtingoms Žiemos sąlygoms per mėnesį išberiama apie 3-4 tūkst. t druskos. Optimizuoti žiemos kelių priežiūros darbus labai padeda kelių oro sąlygų informacijos sistema (KOSIS). Ji teikia operatyvius duomenis apie kelio dangos ir oro temperatūrą bei drėgmę, vėjo kryptį ir greitį, apie drėgmės kondensaciją, rūką, kelio apledėjimą, kritulių pobūdį ir intensyvumą, matomumą ir kt. Šiaulių regione šių stotelių tinklas išvystytas bene geriausiai Lietuvoje. Šiaulių regiono keliais rūpinasi per 300 kvalifikuotų specialistų ir darbininkų. Per daugelį metų VĮ „Šiaulių regiono keliai” susiformavo kvalifikuotų, sąžiningų ir darbščių darbuotojų kolektyvas. Daugelio vadovų ir inžinerinio bei techninio personalo darbo stažas kelių statybos, remonto ir priežiūros srityje viršija 15 metų. Pradėję savo darbinę veiklą darbų vykdytojais ir meistrais, dirbdami svarbiausiuose objektuose, jie yra sukaupę didelę gamybinę ir organizacinę patirtį. Darbuotojų mokymas – labai svarbus ir įmonėje nuolat vykstantis procesas. Darbuotojams rengiami mokymai su praktiniais užsiėmimais siekiant didinti jų veiklos rezultatyvumą, skatinant saugoti aplinką, savo ir kolegų sveikatą, rengiami periodiniai kvalifikacijos kėlimo kursai bei mokymai naujos informacijos ir technologijų įsisavinimo srityje, Jauniems specialistams bei siekiantiems įgyti aukštesnę kvalifikaciją darbuotojams sudarytos palankios sąlygos studijuoti ir dirbti, taikomos įvairios motyvavimo priemonės.

VĮ „Šiaulių regiono keliai” prižiūrimų kelių tinklas, 2015 m.

Kelia ,km
Magistraliniai Krašto Rajoniniai Iš viso
Asfalto 196,96 154,86 40,01 391,83
Juodosios dangos 21,99 448,47 725,00 1195,46
Cementbetonio
Žvyro 1199,06 1199,06
Grindinys
IŠVISO 218,95 603,33 1964,07 2786,35

Visi statybos specialistai nustatyta tvarka yra gavę Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus, parodančius, kad jų veikla atitinka Aplinkos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, ir yra įgiję teisę vykdyti veiklą ypatingų statinių pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse arba vykdyti visų grupių ir rūšių statinių ekspertizes. Įmonėje įdiegta integruota kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standartus. Tai padeda užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, minimizuoti poveikį aplinkai bei darbuotojų ir kitų su vykdoma veikla susijusių šalių sveikatai, kontroliuoti išlaidas, didinti darbo efektyvumą, žinoti realią padėtį įmonėje ir ją efektyviai valdyti. VĮ „Šiaulių regiono keliai”, kaip ankstesnių šio regiono kelininkų darbų ir tradicijų perėmėja, jau daugiau nei 70 metų sėkmingai atlieka valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, tiesia ir remontuoja kelius bei modernizuoja jų infrastruktūrą. Tai įmonė, jungianti profesionalius, motyvuotus ir novatoriškai mąstančius žmones, vienijamus bendrų vertybių, tikslų ir misijos – sudaryti kuo geresnes ir saugesnes sąlygas automobilių eismui šalyje. Įmonės investicijų prioritetas – transporto ir mechanizmų parko modernizavimas. Kadangi šiuolaikinė daugiafunkcė technika suteikia galimybę atlikti kelių priežiūros ir plėtros darbus pigiau ir greičiau, nuolat modernėjantis technikos parkas leidžia efektyviau naudoti investicijas ir pasiekti geresnių rezultatų. 2014 m. VĮ „Šiaulių regiono keliai” įsigijo 3 autogreiderius BG190-TA4 su. universaliu priekiniu verstuvu ir su papildomu šoniniu sniego valytuvu bei galiniu paskleidimo įrenginiu. Naujieji autogreideriai pakeis techniškai pasenusius 1989-1998 m. gamybos DZ markės autogreiderius. Įmonė įsigijo ir 6 savivarčius automobilius MAN TGS 33440 6×4 BB. Automobiliai žiemą bus eksploatuojami su 9 m3 druskos „Schmidt Stratos” B90-42 barstymo įranga, priekiniu ir šoniniu sniego valytuvais. Šie naujos kartos automobiliai pakeis iki Šiol eksploatuotus 1996-2000 m. gamybos vienaašius MAZ automobilius. VĮ „Šiaulių regiono keliai“, prisidėdama prie regiono kelių aplinkos kultūrinių ir estetinių vaizdų puoselėjimo, puošia pakeles meniniais akcentais. 2013 m. pabaigoje žiedinėje sankryžoje krašto kelių Nr. 215 Bubiai-Ramučiai ir Nr. 159 Užventis-Kuršėnai susikirtimo vietoje pastatytas meninis akcentas, kurio tikslas – išsaugoti senąją kelių tiesimo techniką panaudojant ją skulptūroje, skirtoje minėtajai sankryžai papuošti. Dekoratyvią kompoziciją „Ramučiai” sudaro senas volas ir keletas primityvistinio stiliaus paukštelių. Volas stovi sankryžoje, „įstrigęs” kelių akmens riedulių apsuptyje, o ant jo ramiai tupi būrelis ryškiaspalvių vietinių paukštelių – „Ramučių”. Skulptūros funkcija – suteikti teigiamų emocijų keliaujantiesiems. 2014 m. vasarą magistralinių kelių A18 Šiaulių aplinkkelis ir A12 Ryga- Šiauliai- Tauragė- Kaliningradas susikirtimo vietoje ( ties Aukštelės gyvenviete) įrengtas meninis akcentas „Keliaujam“. Akcento tikslas – pakelti nuotaiką pravažiuojantiems, suteikti jiems progą nusišypsoti. Meninį akcentą sudaro stilizuotų avių figūrų kompozicija. Kompozicijos idėja linksma ir ironiška – Lietuvos, kaip agrarinio krašto, identiteto interpretacija. Kompoziciją sudaro šešios baltos spalvos avių figūros, dekoruotos ryškiaspalviu ornamentu. 2014 m, sutvarkyta poilsio aikštelė prie magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 76,995 km. Poilsio aikštelė buvo įrengta tiesiant A12 kelią dar sovietiniais metais tam, kad sustojus būtų galima prieiti prie Bijotės ežero, tačiau nebuvo įrengta jokių kitų elementų. Tai buvo tiesiog vieta automobiliams saugiai sustoti ir žmonėms pasivaikščioti ežero pakrantėje, Aikštele gana didelė, čia gali sustoti daug automobilių, be to, ji padalyta į dvi dalis, todėl yra galimybė atskirti sunkiojo transporto zoną. Siekiant padidinti funkcionalumą aikštelė kompleksiškai sutvarkyta: ji taku sujungta su šalia esančia autobusų stotele ir dviračių taku, gretimoje pievelėje įrengti takai, suolai su stalais iš akmens, sūpynės, gandralizdžiai, rekonstruota poilsio zona, įrengtas apšvietimas ir skulptūrinė kompozicija „Kristinis”. Skulptūrine kompoziciją sudaro 48 plieninės kolonos, ant kurių pritvirtinti rieduliai.

Piotras Bakanovas, VĮ „Šiaulių regiono keliai” direktorius

Šiaulių regiono kelių tinklas per 20 metų patobulėjo nutiesti nauji aplinkkeliai, rekonstruoti kelių ruožai. Tačiau svarbu kelius ne tik nutiesti bei rekonstruoti, bet ir ištisus metus tinkamai prižiūrėti, o esant reikalui – ir remontuoti. Šį atsakingą darbą atlieka valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai” kelininkai. VĮ „Šiaulių regiono keliai” prižiūri 2786,249 km Šiaulių apskrities kelių, iš kurių 218,951 km yra magistraliniai, 603,330 km – krašto keliai, l 963,968 km -rajoniniai keliai. Skirstant pagal dangų tipus -1587,259 km kelių su juodąja ar asfaltbetonine danga, o 1198,990 km -žvyrkeliai. Šiaulių regiono įmonės kelininkai yra labai imlūs kelių priežiūros naujovėms, todėl neatsitiktinai pirmasis modernios konstrukcijos druskos sandėlis – ekologiškas, ekonomiškas ir patvarus statinys, kuriam nereikalinga speciali priežiūra, buvo pastatytas Šiaulių Ištisus metus rūpestingai prižiūrime ne tik svarbiausius per Šiaulių regioną nutiestus kelius, kurie nuolat modernėja ir jais važiuoja vis didesni transporto srautai, bet ir visus regiono kelius. Tai pagerina mūsų regiono ekologinę situaciją, kelių būklę, didina eismo saugumą. Mūsų įmonės daugiau kaip 300 kelininkų kolektyvas dirba atsakingai ir nuoširdžiai, ir savo kelius prižiūri taip, kad jie būtų saugūs ir patogūs visiems eismo dalyviams įvairiais metų laikais.

Kazys Plingis, VĮ „Šiaulių regiono keliai” Akmenės kelių tarnybos viršininkas

Akmenės rajone avaringumas jau nedidėja, tačiau ir vienas šiais metais žuvąs žmogus yra per daug. Eismo įvykius, kuriuose nukenčia žmonės ir transporto priemonės, mūsų rajone nulemia ne prižiūrimų kelių būklė, bet „žmogiškasis veiksnys” – vairuotojų patirties stoka, rizikingas manevravimas, neatidumas, greičio viršijimas. Čia efektyviausias pažeidėjų drausminimas botų įrengti daugiau techninės vaizdo fiksavimo ir greičio matavimo įrangos. Eismo saugumui didinti turi būti pritaikomos inžinerinės priemonės, kurios padėtų eismo dalyviams laikytis Kelių eismo taisyklių, o eismo įvykio metu maksimaliai sušvelnintų pasekmes tam pasitarnautų atitvarų, Šaligatvių, iškiliųjų perėjų, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas. Kelininkų tikslas visuomet bus vienas užtikrinti visuomenei geresnius, saugesnius ir komfortiškesnius kelius. Tačiau mūsų siekiai dažnai ir lieka siekiais, nes dažniausiai susiduriama su pinigų stygiumi. Kelininkų tikslas – mažinti avaringų ruožų, visuomenės tikslas – ugdyti atsakingus eismo dalyvius. Taip bus užtikrintas saugumas kelyje.

Vytautas Brobaitis, VĮ „Šiaulių regiono keliai” Pakruojo kelią tarnybos viršininkas

Sukūrus regionines kelių priežiūros įmones pagerėjo darbų organizavimas, efektyviau naudojamos lėšos, tačiau žymiai sumažinus lėšas kelių priežiūrai buvo atliekami tik patys būtiniausi darbai. Tai turėjo įtakos –ji blogėja. Vietiniams keliams, ypač žvyrkeliams, reikėtų skirti nuolatinio žvyro sluoksnio ploninimo virsta gruntkeliais. Galbūt juos reiktų asfaltuoti, bet prieš tai vertėtų atkurti žvyro sluoksnį, o tam reikėtų labai daug lėšų. Daugelis kelių nutiesti dar tada, kai eismo intensyvumas buvo nedidelis, nebuvo ir tokių sunkiasvorių automobilių, todėl kelių priežiūrai turėtų būti skiriama daugiau lėšų bent jau esamam kelių būklės lygiui palaikyti. Be abejo, kelių priežiūra – tai paslauga. Mūsų darbuotojai kelininkai sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų, sutelkti visus išteklius, kad kelią ūkio problemos būtų išsprendžiamos kuo kvalifikuočiau ir operatyviau.

Naujienų archyvas