Magistralinio kelio Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo rekonstravimo projektas

Ingrida Biržienė, Keliai ir tiltai Nr. 2 (10)
Magistralinio kelio Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo rekonstravimo projektasKelprojekto
Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai kelio ruožas nuo 17,34 iki 22,03 km (dešinė pusė) buvo rekonstruojamas pagal AM techninės kategorijos reikalavimus su 5,5 m pločio skiriamąja juosta. Bendras rekonstruojamo ruožo ilgis - 4,69 km.

Rekonstruojamas kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožas nuo 17,34 km iki 22,03 km yra Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybės ribose, ir yra tarptautinio maršruto E 67 Helsinkis – Varšuva („Via Baltica“) kelio dalis.

Pagal 2012 m. Transporto ir tyrimų instituto pateiktus eismo apskaitos duomenis, kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruože nuo 17,34 km iki 22,03 km eismo intensyvumas yra 7888 automobilių per parą (aut/p.) viena kryptimi, iš šio skaičiaus krovininio transporto – 2663 aut/p. Planuojama, kad po 20 metų prognozuojamas eismo intensyvumas viena kryptimi šiame ruože bus 10572 aut/p.

Per 14 metų (1997–2011 m.) rekonstruojamo ruožo atkarpoje įvyko 38 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 9 žmonės žuvo, 43 buvo sužeisti, iš jų – 18 eismo įvykių su pėsčiaisiais ir dviratininkais (7 žuvo, 13 sužeistų).

Rekonstruojamo ruožo pradžia yra tuoj pat už Garliavos skirtingų lygių sankryžos pabaigos. Rekonstruojamas kelias kerta Stanaičių ir Juragių gyvenvietes. Stanaičių ir Juragių gyvenviečių ribose greitis ribojamas iki 70 km/val. Esamo magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai kelio ruožas nuo 17,34 iki 22,03 km yra I techninės kategorijos, 4 eismo juostų. Priešingų krypčių eismo srautai atskirti plačia skiriamąja 10,50–13,00 m pločio juosta, ruožo pabaigoje ties 21,8 km (prieš Mauručių sankryžą) ji susiaurėja iki 5,50 m.

Kairiosios magistralinio kelio A5 pusės ruožas nuo 16,38 km iki 21,85 km yra statytas 1991–1992 m., o rekonstruotas 2008 m.

Rekonstruojamame kelio ruože yra 3 autobusų stotelės, 4 apsisukimai ir 7 pėsčiųjų perėjimo takeliai per skiriamąją juostą.

Per Stanaičių ir Juragių gyvenvietes tiesiasi pėsčiųjų takai. Kelio ruožas iki 18,00 km yra apšviestas. Taip pat apšviestos ir pėsčiųjų perėjos per skiriamąją juostą. Į magistralinį kelią A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 21,70 km įsijungia rajoninis kelias Nr. 1932 Juragiai – Dievogala – Mitkūnai. Ruože yra daug nuovažų į gatves bei sodybas (40 vnt.).

Rekonstruojamas ruožas patenka į skirtingų lygių Mauručių sankryžos ribas. Šiame projekte numatyta rekonstruoti sankryžos dešinės pusės jungiamojo kelio nuovažą ir įvažą.

Projektiniai sprendimai

Pagal projektą, rekonstruojamame valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruože 17,34–22,03 km panaikinami nesaugūs keturi apsisukimai per skiriamąją juostą. Kelio A5 dešinėje pusėje, tarp Stanaičių ir Juragių gyvenviečių, numatoma įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų- dviračių takus bei pėsčiųjų viadukus šiose gyvenvietėse. Kelio A5 kairėje pusėje suprojektuoti pėsčiųjų takai tarp šių viadukų bei autobusų stotelių. Taip pat numatomas jungiamojo kelio apšvietimas minėtose gyvenvietėse. Rekonstruojant magistralinį kelią į AM kategoriją, visos vieno lygio sankryžos ir nuovažos naikinamos. Jos įtraukiamos į jungiamąjį kelią, taip pat ir rajoninis kelias Nr. 1932 Juragiai – Dievogala – Mitkūnai. Prie jungiamojo kelio perkeliamos ir 3 autobusų sustojimo aikštelės. Jungiamasis kelias Nr.1 (tarp Stanaičių ir Juragių) suprojektuotas pagal V kelio kategorijos parametrus, tuo tarpu kelias Nr. 2 (tarp Juragių gyvenvietės pabaigos ir Mauručių sankryžos jungiamojo kelio) skirtas privažiuoti prie dviejų sodybų, dviratininkams ir pėstiesiems bei ūkininkų transportui. Šio jungiamojo kelio sankasos plotis yra 5,50 m pločio su 3,5 m pločio asfalto danga. Jungiamųjų kelių trasos parinktos atsižvelgiant į ūkininkų sklypų ribas ir užstatymą, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

Ateityje, kai bus parengti teritorijų planavimo dokumentai, planuojama įrengti požeminį pravažiavimą po magistraliniu keliu (ties 19,7 km) bei kairėje magistralinio kelio pusėje jungiamuosius kelius.

Žemės sankasa. Tyrinėjimų duomenis aptarus su užsakovu – Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) – prieita prie bendros išvados, kad norint pagerinti rekonstruojamo ruožo dangos būklę, visų pirma būtina sutvarkyti esamos žemės sankasos paviršių, kad tarp jo ir kelio dangos konstrukcijos nesilaikytų gruntinis vanduo.

Vandens nuvedimas. Rekonstruojamame kelio ruože yra 9-ios gelžbetoninės pralaidos. Visų pralaidų techninė būklė yra gera. Vandens nuvedimui nuo kelio dangos skiriamoji juosta suprojektuota su įgaubtu skersiniu profiliu.

Ruožuose, kur rengiamas dangos drenažas, vanduo iš drenažo suvedamas į lietaus surinkimo šulinius L1 skiriamojoje juostoje.

Ties triukšmo užtvaromis, kurios rengiamos ties Stanaičių ir Juragių gyvenvietėmis, paviršinis vanduo surenkamas betoniniais latakais, o iš jų nuvedamas į pakelės griovį arba lietaus kanalizaciją, rengiamą skiriamojoje juostoje. Kelio danga. Atlikus dangos konstrukcijos skaičiavimus, magistraliniam keliui rekonstruoti parinkta I dangos konstrukcijos klasė, jungiamajam keliui – IV dangos konstrukcijos klasė. Dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ bei suderinta su užsakovu – LAKD.

Kelio sankryžos, nuovažos ir jungiamieji keliai. Šiame ruože kelias A5 projektuojamas AM kategorijos, todėl vieno lygio sankryžos naikinamos. Lygiagrečiai keliui, kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai dešinėje kelio pusėje, nuo 17,56 km iki rekonstruojamo ruožo pabaigos rengiami jungiamieji keliai su asfalto danga (jungiamasis Nr. 1 ir jungiamasis Nr. 2). Jungiamasis kelias Nr. 1 suprojektuotas pagal V kelio kategorijos parametrus. Jungiamojo kelio Nr. 1 žemės sankasos projektiniai pločiai – 8,0 m, 8,5 m ir su šaligatviu – 10,48 m.

Jungiamojo kelio Nr. 2 pradžia yra 21,37 km ties jungiamojo kelio Nr. 1 pabaiga. Kelias yra lygiagretus A5 keliui ir įsijungia į Mauručių sankryžos jungiamą kelią. Jungiamasis kelias Nr. 2 skirtas privažiuoti prie sodybų, dviratininkams ir pėstiesiems bei ūkininkų transportui. Kelio sankasa suprojektuota 5,50 m pločio su 3,5 m pločio asfalto danga.

Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 16,38–21,85 km ruožo dešinėje kelio pusėje yra 3 autobusų sustojimo aikštelės. Aikštelės išardomos ir projektuojamos derinant prie jungiamojo kelio Nr. 1 greičio.

Pėsčiųjų viadukai Stanaičiuose (18,34 km) ir Juragiuose (20,85 km)

Triukšmą mažinančios užtvaros. Ties Stanaičių ir Juragių gyvenvietėmis įrengiamos triukšmą mažinančios užtvaros. Jos įrengiamos tarp magistralinio ir jungiamojo kelių. Triukšmo mažinimo užtvaros rengiamos atsižvelgiant į atliktą atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu buvo atliktas triukšmo modeliavimas. Triukšmą mažinančios užtvaros, garsą absorbuojantys elementai turi būti gaminami iš medžiagų, pasižyminčių dielektriko ypatybėmis. Visi (vienos sienutės) statramsčiai sujungiami tarpusavyje į nepertraukiamą grandinę ir įrengiami du įžeminimo jungtys nuo šios metalinės grandinės: viena prie sienutės galo, kita – centre.

Elektros tinklų iškėlimas. Dešinėje magistralinio kelio pusėje esanti bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras 10 kV linija pakliūna po projektuojamo jungiamojo kelio ir pėsčiųjų dviračių tako sankasa, todėl atkarpoje 17,34 km iki 20,75 km šis kabelis rekonstruojamas. Projektuojamas kabelio iškėlimas už rekonstruojamo kelio ir tako zonos ribų.

Dešinėje magistralinio kelio pusėje esančios AB LESTO 04-10 kV OL atramos pakliūna į projektuojamo jungiamojo kelio ir pėsčiųjų dviračių tako sankasos ribas. Pagal projektavimo sąlygas, rekonstruojamame kelio ruože nuo 17,34 km iki 21,85 km 04kV ir 10 kV OL atramos iškeliamos už darbų zonos ribų.

Ryšių linijų rekonstravimas. Ryšių linijų rekonstravimo projekto dalyje numatomas esamų ryšio linijų, trukdančių kelio rekonstravimo darbams, perkėlimas, o jei yra galimybė – jų apsaugojimas.

Apšvietimo įrengimas. Rekonstruojant magistralinio kelio sankasą ruože nuo 17,34 iki 18,0 km esamos apšvietimo atramos (27 vnt.) nepažeidžiant išmontuojamos. Dalis jų sumontuojama į įrengtą kelkraštį, kita esamų atramų dalis sumontuojama į skiriamąją juostą tarp A5 ir jungiamojo kelio. Skiriamojoje juostoje atramos montuojamos ant specialių aikštelių prie triukšmo mažinančios užtvaros.

Magistralinio kelio A5 apšvietimas. Apšvietimo ruožas prijungiamas prie anksčiau suprojektuoto apšvietimo pagal išleistą TP „A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 22,00–23,4 km“ projektą. 10 vnt. apšvietimo atramų persikėlė į šiuo metu projektuojamą kelio ruožą nuo 17,34–22,03 km. Prie perkeltų atramų papildomai dar numatyta prijungti 4 vnt. atramų, kad būtų apšviestas jungiamojo kelio įsijungimas į magistralinį kelią. Šiame ruože atramos ir šviestuvai analogiški anksčiau suprojektuotam ruožui.